E-DEFTER DOSYALARI İLE BUNLARA İLİŞKİN BERAT DOSYALARININ
İKİNCİL KOPYALARININ YÜKLENMESİ SIRASINDA ALINAN HATALAR
HAKKINDA DUYURU
11/02/2021

Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra
Numaralı Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile eDefter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere, tutmakta
oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter Saklama
Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma zorunluluğu
getirilmiştir. Söz konusu kılavuzda, e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerimizin, e-Defter
dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının yüklenmesine yönelik işlem adımları ve yapılan
kontroller belirtilmektedir.
e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının,
Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinde gönderim işlemi sırasında “e-Defter Saklama
Programında” “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimiz (ilgili dönem
e-Defterlerini edefter.gov.tr internet adresimizde yayınlanan “e-Defter Görüntüleyici Programı”
ile kontrol etmeleri ve program tarafından üretilen “Durum Raporu”nda e-Defterler ile ilişkili berat
dosyalarında imza hatası almadıkları durumda) ile “Counter Signature Doğrulama Kontrolü
Hatalıdır” uyarısı alan mükelleflerimizin e-Defter Saklama Programının
https://deftersaklama.gib.gov.tr/download/ adresinde yayınlanan e-DefterBildirimV2.4_Prod.exe
versiyonunu indirerek ve yeni versiyonu kurmadan önce sistemlerinde yüklü olan eski versiyonları
kaldırdıktan sonra kurulum işlemini tamamlamak ve söz konusu hataları alan paketlerini
“e-Defter
Saklama Kılavuzu” nda açıklanan süreler içinde göndermeleri gerekmektedir.
Bununla birlikte “Çapraz Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” ve “Counter Signature
Doğrulama Kontrolü Hatalıdır” uyarısı almayan mükelleflerimizin versiyon güncelleme işlemi
yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
Duyurulur.