Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil
Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
05/02/2021
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra
No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile eDefter Uygulamasına kayıtlı mükelleflerimize, Ocak/2020 döneminde başlamak üzere,
tutmakta oldukları e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyaların ikincil kopyalarını “e-Defter
Saklama Kılavuzu”nda açıklanan sürelerde Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerine aktarma
zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu Kılavuza göre, mükelleflerimizin 05/02/2021 tarihine
kadar 2020 yılı ilk 3 ayına ilişkin e-Defter ve berat dosyalarını yüklemeleri gerektiği
belirtilmektedir.
Başkanlığımızca, söz konusu uygulamaya yönelik ilk yükleme döneminde olunması, bu
süreçte gerek Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemlerinde gerekse de mükelleflerimiz ile meslek
mensuplarımızın bilgi işlem sistemlerinde aşırı yoğunluk yaşanması, uygulamanın kullanımının
mükelleflerimizce yeterince tecrübe edilebilmesinin sağlanması ve ayrıca meslek odalarından
ve meslek mensuplarından gelen talepler birlikte değerlendirildiğinde, her hangi bir
mağduriyete neden olunmaması açısından, söz konusu Kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin
olarak belirtilen son yükleme tarihinin 12/02/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı
değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu Kılavuzda güncelleme yapılması uygun
görülmüştür.
Bu kapsamda, 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak, e-Defterler ile bunlara ilişkin berat
dosyalarının ikincil kopyalarını henüz göndermeyen/gönderemeyen mükelleflerimizin, son gün
ve günleri beklemeden yükleme işlemlerine ivedilikle başlamaları, süresinde yüklememe
nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından da büyük önem arz
etmektedir.
Duyurulur

duyuru linki