30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,